Program Committee

W. Bergweiler (Kiel, Germany),

I.E. Chyzhykov (Lviv, Ukraine),

A. Eremenko (West Lafayette, USA),

S.Yu.Favorov (Kharkiv, Ukraine),

P.V. Filevych (Lviv, Ukraine),

I.Laine (Joensuu, Finland),

I.I.Marchenko (Szczecin, Poland),

W.Plesniak (Cracow, Poland),

A.Yu. Rashkovskii (Stavanger, Norway),

A. Romanyuk (Kyiv, Ukraine),

M.M.Sheremeta (Lviv, Ukraine),

I.O.Shevchuk (Kyiv, Ukraine),

D. Shoikhet (Holon, Israel),

M. Sodin (Tel Aviv, Israel),

O.B.Skaskiv (Lviv, Ukraine, chair),

B.V. Vynnytskyi (Drohobych, Ukraine),

M.V. Zabolotskyi (Lviv, Ukraine).